OZV 2/2007

 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE O HOSPODAŘENÍ A O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM

 

č. 2/2007
Zastupitelstvo obce Tuchoraz se usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dne 13.12.2006 vydat podle § 10 písm. d) tohoto zákona a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
P ů s o b n o s t
Z á v a z n o s t   v y h l á š k y
1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem na katastrálním území obce Tuchoraz.
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce Tuchoraz trvalé bydliště a pro další osoby, které se na území obce trvale či přechodně zdržují.
O b e c n é   p o v i n n o s t i
1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
       2.Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.
 
Čl. 2
Z á k l a d n í    p o j m y
a) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ji zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.
       b) Nebezpečným odpadem - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.
c) Komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
Čl. 3
N a k l á d á n í   s   k o m u n á l n í m   o d p a d e m
Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení :
a) sběrné nádoby (popelnice) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady,
b) kontejnery na velkoobjemový odpad - slouží k ukládání bioodpadu a velkoobjemového odpadu z domácností - jsou umístěny na separ. dvoře OÚ .
c) kontejnery (plastové nádoby) na tříděný odpad - sklo, plasty jsou umístěny ve dvoře OÚ- odvoz dle potřeby.
d) železný odpad si 1x -4x ročně odváží přímo od občanů SDH Tuchoraz, nebo je možno jej uložit na separačním dvoře OÚ.
e) nebezpečné složky komunálního odpadu (olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál znečištěný org. škodlivinami, staré nátěrové hmoty, obalový materiál znečištěný , odpadní oleje, monočlánky, televizory, lednice apod.) - odvoz 2x ročně přímo od občanů před budovou OÚ.
f) dřevěný odpad bez škodlivých příměsí má být využit k výrobě energie spálením v zařízeních k tomu určených tj. kamna, kotle.
g) ostatní dřevěný odpad bude uložen do velkoobjemových kontejnerů na dvoře OÚ a dle potřeby odvážen na skládku do Radimi.
h) Prošlé a nepoužité léky a léčiva včetně veterinárních a jejich obaly je možno odložit v lékárnách v Českém Brodě v jejich pracovní době.
ch) odpad z čištění komunikací a veřejné zeleně bude uložen do velkoobjemových kontejnerů ve dvoře OÚ.
i) zahradní odpad, tj. posekanou trávu, shrabané listí a rostlinné zbytky je možno odkládat na určeném místě /separační dvůr/ a to až tehdy, nemůže-li jej fyzická osoba nebo původce sám využít ke kompostování.
j) uhynulá zvířata je povoleno likvidovat pouze prostřednictvím asanační služby /tel .321783374/ v souladu se zvláštním předpisem.
k) opotřebované pneumatiky - svoz bude prováděn 2x ročně ze separ. dvora OÚ.
Provozní doba separačního dvora OÚ :
Neděle : od 9,00 hod. do 11,00 hod.
Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobnýkomunálnímu (právnické a fyzické osoby podnikající) mohou využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody s obcí uzavřenou prostřednictvím oprávněné osoby, která je zmocněna obcí.
 
 
 
Čl. 4
N a k l á d á n í   se   s t a v e b n í m   o d p a d e m
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů, jejichž odvoz si zajistí každý občan sám. Tento odpad nesmí být do kontejnerů na dvoře OÚ ukládán
Čl. 5
   F y z i c k é   o s o by (vlastníci nemovitostí)
1) Ode dne účinnosti vyhlášky, komunální odpad odděleně shromažďují , třídí a
předávají k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.
2) Zajistí dostatečný objem sběrné nádoby pro uložení komunálního odpadu.
 
Čl. 7
S a n k c e
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů tj. podle zákona č. 200/1991Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Čl. 8
K o n t r o l n í   č i n n o s t
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí členové OZ a pracovníci OÚ.
Čl. 9
Z r u š o v a c í   u s t a n o v e n í
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 1/2004 z 11.2.2004
Čl. 10
Ú č i n n o s t
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
 
     Starosta :                                                                          Místostarosta :
 
         Vyvěšeno dne : 14.12.2006