OZV 2/2005

 O b e c    T u c h o r a z, o k r e s K o l í n

 

Obecně závazná vyhláška
obce Tuchoraz
č. 2/2005
kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku
 
Zastupitelstvo obce Tuchoraz schválilo a vydává dne 9.3.2005 v souladu s ust. § 10 písm. a) a c), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku :
 I.
čl. 1
V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochraně veřejného pořádku v obci Tuchoraz se stanovují dále uvedená opatření, jejichž účelem je zajištění bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku na veřejně přístupných místech.
čl. 2
Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném místě a čase pro respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostředí.
K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejich zachování je podle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu.
II.
čl. 3
1. Na veřejném prostranství "U Zvoničky" lze nechat volně pohybovat psy a jiná zvířata pod neustálým dohledem nebo přímým vlivem osob vlastnících nebo držících psy či jiná zvířata (dále jen "odpovědná osoba) tak, aby v případě jakéhokoliv nebezpečí ohrožení veřejného pořádku mohl být pes nebo jiné zvíře odpovědnou osobou přivoláno a bezpečnost osob a majetku zajištěna.
2. Na ostatních veřejných prostranstvích v obci Tuchoraz je volný pohyb psů a jiných zvířat zakázán.
 
3. Odpovědná osoba /osoba provázející psa / je povinna zajistit, aby pes či jíné zvíře neznečišťoval veřejné prostranství, popř. zajistit odstranění znečištění.
 
III.
čl. 4
Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o trestný čin či jiný správní delikt.
 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při chovu a držení zvířat na území obce Tuchoraz vydaná dne 27.10.2004.
čl. 5
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího zveřejnění.
 
 
 
...................................                                                .......................................
starosta obce                                                               místostarosta obce
 
 
 
Datum vyvěšení :