Výstava ke sv. Ludmile

Římskokatolická farnost českobrodská si vás dovoluje
pozvati na výstavu, kterou tisíci a jednostoleté výročí
mučednické smrti naší první světice by ráda připomněla
a jež by ku kratochvíli i poučení sloužit měla.

V HLAVNÍCH
ROLÍCH
SVATÁ
LUDMILA

Událost tato počínati se bude 6. záříjového dne léta Páně 2021
a trvání její takměř jednoho měsíce dosáhne. V tento čas
ji uhlídáte na ochozu našeho kostela svatému Gothardovi
zasvěceného. Veselice k zahájení jest ustanovena na úterý 7. září
o páté hodině odpolední.
Na výstavě buď vítán každý, kdo předem návštěvu svou ohlásiti ráčil u ctěného pana
faráře, by otevřít včas stačil. Ohlášky pak tradičně již cestou dvojí učiniti možno jest.
Písemně (farnostbrod@seznam.cz) či hlasem (722 788 207), nic nesejde na tom,
která to bude z cest.
Když deseti osob shromážditi se Ti podaří,
hleď o průvodní slovo říci panu faráři.
Pokud snahu naši oceniti budeš chtít,
peníz drobný do kasičky můžeš upustit.

www.farnostbrod.cz