Porovnání všech položek výpočtu(kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce